Presentation av projektet

Skriven av Erik den . Publicerad i Uncategorised

 

Bild: Erik Löfgren, projektkommunikatör och Hans Pahlin, projektledare. 

Vindkraften har på senare år utvecklats snabbt i Norrlands inland. Satsningar som medför nya arbetstillfällen och stora investeringar. För att visa utvecklingspotentialen för det regionala näringslivet och skapa förutsättningar för att möta behovet av kompetensförsörjning pågår projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” under perioden 2017-07-01 till 2019-12-31.

Energisektorn har alltsedan utbyggnaden av vattenkraften påbörjades varit en betydande del av stora delar av arbetsmarknaden i Norrlands inland. På senare år har vindkraften utvecklats snabbt i regionen. Nyinvesteringarna i vindkraft och reinvesteringar i elnät och vattenkraft har inneburit en stor sysselsättningsökning.

Såväl nyinvesteringar som reinvesteringar inom energisektorn kommer att ske under lång tid framöver, något som kräver tillgång till lokal och regional kompetens.

Syftet med projektet ”Vindkraft – generator för hållbar tillväxt” är att bidra till ökad ekonomisk och social hållbarhet i samhället genom att stimulera en positiv regional utveckling med vindkraftsinvesteringar som generator.

Det sker bland annat genom att man aktivt arbetar för att resurser som tillförs i så hög grad som möjligt används för jobbskapande, industriutveckling och annan återbäring till de bygder som berörs av vindkraftsetableringarna, något som i sin tur ökar möjligheterna att uppnå såväl ekonomisk och miljömässig som social hållbarhet.

Här kan du läsa en kort sammanfattning om projektet:

Kort presentation av projektet >> 

Vill du läsa mer om projektet, dess mål och syfte och hur vi ska arbeta med projektet under projekttiden kan du ladda ner projektbeskrivning och Energimyndighetens beslut via nedanstående länk:

Projektbeskrivning >>