Vindkraft bidrar till sociala reformer

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

När vindkraften etableras i fattiga byar lösgörs pengar till sociala reformer. Det har framsynt borgmästare i delstaten Oaxaca i Mexiko sett till.

Näset, som ligger där Mexiko är som smalast mellan Mexikanska golfen och Stilla Havet, anses ha landets kraftigaste vindar. En bra förutsättning för att etablera vindkraft. Idag omges delstaten av vindkraftverk på kullarna. Hit har flera internationella vindkraftsbolag hittat, bland annat danska Vestas.

Här kopplas vindkraft ihop med socialpolitiska projekt. För att få bygga i området krävs att vindkraftsbolagen tecknar avtal att bidra till infrastruktur och sociala åtgärder. Borgmästaren i den lilla byn Santo Domingo Ingenio med 7000 invånare berättar för nyhetsbyrån EFE att tio sociala program har genomförts, det innefattar bland annat skolmaterial och 1500 månatliga hjälppaket till behövande.

Det spanska bolaget Iberdrola Mexico sägs ha lagt kapital som motsvarar 20 miljoner kronor på sociala insatser på Näset. Kan tyckas vara småpengar för ett bolag som hanterar miljardbelopp, men det är pengar som bevisligen gör nytta.

Text: Birdie Dahlberg

Bröcklingberget driftsätts i år

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraftparken Bröcklingberget i Bräcke kommun planeras driftsättas under året. Verken reses inom kort när fundamenten är klara. Arise utvecklade projektet under två år och sålde det 2018 till den schweiziska kapitalförvaltaren FP Lux Investment.

Genom köpet förfogar FP Lux över 300 MW fördelat på 21 vindkraftparker i Europa. Det gör fonden till en av de största i Europa för landbaserad vindkraft. Fonden har även investeringar i Tyskland och Finland.

-Vår affärside är att utveckla projekt från ax till limpa. I det ingår att bygga och sälja det vidare, säger Leif Jansson på Arise.

Parken kommer att bestå av elva Siemens turbiner av modell DD 142, 4,1 MW. Den samlade effekten blir 45 MW. För att kunna hantera den ökade effekten i elnätet har Härjeås Nät förstärkt med en ny elledning på närmare sju kilometer samt uppfört en ny fördelningsstation.

För tre år sedan förvärvade Arise aktierna i projekt Bröcklingberget av Ownpower Projects Europe AB (”OPP”). Trots att Arise släppt ägandet kommer de följa med utvecklingen genom att de förvaltar vindkraftparken för FP Lux räkning.

Text: Birdie Dahlberg

Haringvlivet hybridpark producerar el från både vind och sol

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vattenfall satsar på att kombinera vind, sol och batterilagring i en och samma park i Nederländerna. Bygget av hybridenergiparken pågår redan med att installera vindkraftverken.

Parken uppförs i flera etapper, efter att de sex vindkraftverken rests med en kapacitet på 22 megawatt (MW) byggs solpanelparken med 124 000 solpaneler som genererar 38 MW. Därefter installeras batterier med en lagringskapacitet på 12 MWh (megawattimmar).

Det här är Vattenfalls första hybridenergipark och ett steg närmare att uppnå 100 procent fossilfri elproduktion som bolaget tidigare aviserat. Claus Wattendrup, chef för sol- och batterienheten vid Vattenfall säger i ett pressmeddelande: ”Genom att komplettera vind- med solproduktion i en och samma park minskar belastningen på nätet jämfört med om det bara finns ett energislag. Kombinationen ger mindre uttalade toppar och färre perioder utan kraftproduktion. Vilket leder till en effektivare användning av nätinfrastrukturen”.

Kostnaden för Hybridenergiparken uppgår till 350 miljoner kronor och beräknas tas i drift om drygt ett år.

Fakta
Vindkraftpark: 22 MW
Antal kraftverk: 6
Maximal höjd: 150 m
Solpark: 38 MW
Antal solpaneler: 124 000
Batterikapacitet: 12 MWh
Hushållsel till cirka 40 000 hem
Total investering: SEK 350 miljoner
I drift: September 2020

Vindkraftsproduktionen fördubblas till 2022

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Den totala energitillförseln kommer att minska under de närmaste tre åren som en följd av att Ringhals 1 och 2 planeras tas ur produktion. Under samma tidsperiod kommer mängden vindkraft fördubblas och hushållens elanvändning öka.  Det visar Energimyndighetens korttidsprognos för åren 2018-2022.

Energitillförseln uppskattas landa på 582 terrawattimmar (TWh), en minskning från 605 TWh. Samtidigt väntas energianvändningen öka från 143 till 146 TWh.  Den sektorn som förväntas öka sin energianvändning är bostäder och service där man ser en ökad el -och värmeanvändning samtidigt som användandet av fossila bränslen minskar.

Kärnkraftsproducerad el väntas minska med 16 TWh mellan 2018 och 2022 genom stängning av kärnkraftverk. Under samma period ökar elproduktionen från vindkraft med 20 TWh. Elexporten väntas öka fram till 2022.

Energimyndigheten levererar årligen två kortsiktsprognoser till regeringen. Kortsiktsprognoserna speglar det svenska energisystemets utveckling under perioden 2019–2022 samt redovisar 2018 enligt den senast tillgängliga kortperiodiska statistiken.

Prognosen bygger på ett antal antaganden och förutsättningar om ekonomisk tillväxt, bränslepriser, nybyggnation av bostäder och utbyggnad av vindkraft samt historiska trender för hur energianvändningen utvecklats.

Färsk statistik: Vart fjärde verk får byggas

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Under en dryg treårsperiod fram till juni 2018 beviljades endast 610 ansökningar av 2540. Det visar en granskning som advokatbyrån Fröberg & Lundholm har gjort.

Antalet avslag uppgick således till 1930 stycken. Skälen till avslagen är olika. Det senaste exemplet är från Mark- och miljööverdomstolen som avslog en utbyggnad av vindkraftsparken i Nordmalings kommun för att den kommer att störa rennäringen. Cirka 80 procent av de planerade projekten ligger i norra Sverige där det finns goda vindlägen.

Det rimmar illa med de planer som riksdagen satt. Energimyndigheten räknar på att de satta målen på 30 terrawattimmar kan uppnås genom att antalet vindkraftverk ökar till 7 000 verk (från dagens 3400). Uppskattningsvis handlar det om investeringar på 200 miljarder kronor fram till 2040.

Svensk Vindenergi menar att verkligheten kolliderar med de politiska målen och efterlyser riktlinjer om hur utbyggnaden av vindkraft ska jämkas med andra intressen. Avslagen kan göra att investerare drar sig tillbaka om Sverige signalerar att det är osäkert att bygga här.

Text: Birdie Dahlberg

Photo by Matthias Zomer from Pexels