Winterwind International Wind Energy Conference 4-6 februari 2019, Umeå

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

- den ledande internationella konferensen kring vindkraft i kallt klimat.

Konferensen med fokus på de utmaningar som finns kring att genera vindkraft under svåra väderförhållanden. Varje år samlar Winterwind aktörer från hela världen för att presentera framsteg, diskutera utmaningar och nya tekniker för vindkraft i kalla klimat.

Winterwinds förmåga att fylla programmet med aktuella och kunniga talare tillsammans med ett erkänt bra nätverkande gör konferensen till den främsta i världen på temat.

Du finner programmet, registrering och mer info om konferensen: www.winterwind.se

Missa inte de förmånliga early bird

priserna fram t.o.m den 21 december.

Winterwind har arrangerats av Svensk Vindkraftförening sedan 2008

________________________________________________________________________________________

Svensk Vindkraftförening en producentförening men öppen för alla intressenter i branschen. Föreningen är en etablerad remissinstans med över 30 års erfarenhet av vindkraft. Föreningen är engagerad i en rad olika projekt och konstellationer i syfte att främja utbyggnaden av vindkraft och driva utvecklingen mot ett 100 % förnybart samhälle. www.svensk-vindkraft.se

Rabbalshede Kraft förvärvar driftsatt vindkraftpark i Raftsjöhöjden

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraftparken består av fyra vindkraftverk belägna i Strömsunds kommun, Jämtlands län. Vindkraftverken är av modell Siemens SWT 101 och blev driftsatta år 2012.

Attraktiv investering
”Denna typen av förvärv av driftsatta anläggningar med låg risk ser vi som attraktiva investeringar. Vi kommer att fortsätta att söka efter fler liknande förvärv då de bidrar till en bra tillväxt av vår portfölj och verksamhet.”
Martin Pettersen, Chef Affärsutveckling

Ökad närvaro i norra Sverige
”Rabbalshede Kraft kommer att ansvara för förvaltningen av vindpark Raftsjöhöjden, vi ser även möjligheter att växa vår förvaltningsverksamhet i närområdet. Med dessa förvärv utökar vi vår närvaro med verksamhet i norra Sverige.”
Lars Jacobsson, Operativ Chef

Vattenfall planerar ny stor vindkraftspark i Norrbotten

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vattenfall går vidare i planeringen av vad som på sikt kan bli företagets största vindkraftspark på land. Med upp till 150 vindkraftverk och en årsproduktion motsvarande el till omkring 400 000 hem, kommer Storlandet i Norrbotten att ge ett betydande bidrag till Sveriges målsättning att vara klimatneutralt till 2045.

- Storlandet kommer att utgöra en viktig del av den framtida förnybara energiförsörjningen, både i den elintensiva regionen Norr- och Västerbotten med bland annat gruvnäring, stålindustri och datacenterverksamhet, men även på en nationell nivå. Projektet är ännu i ett tidigt skede och byggstart beräknas inte förrän omkring 2024/25, säger Daniel Gustafsson, chef för Vattenfalls projektutveckling av landbaserad vindkraft.

Storlandet är beläget i Gällivare och Bodens kommuner, till största delen på Sveaskogs mark. Tillsammans med vindkraftsparkerna Blakliden/Fäbodberget, Vargträsk och Stor-Rotliden i Västerbotten kommer Storlandet att kunna bidra till att möta upp mot den stigande efterfrågan på fossilfri el som finns i Sverige.

-Mycket arbete har lagts ned på att undersöka förutsättningarna. I förstudien, som har pågått i fem år, har vi till exempel mätt vindförhållandena och genomfört elnätsutredningar, fältstudier och informationsinsatser till olika intressentgrupper i närområdet. För Vattenfall är det viktigt att ha tidiga kontakter och dialoger med närboende, kommuner och lokala företag, säger Daniel Gustafsson.

Nästa steg är att påbörja tillståndsprocessen med samråd under 2020 och att sedan ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. I den undersöks och utreds alla aspekter av miljöpåverkan, som sedan ligger sedan till grund för ansökan om miljötillstånd. Om tillstånd ges kan byggnationen påbörjas omkring 2024/25. Storlandet kan sedan tas i drift ca 2027/28.

Fakta Storlandet
Antal vindkraftverk: Upp till 150 st.
Total effekt: Ca 550 MW (megawatt).
Årsproduktion: ca 2 TWh (terawattimmar) eller el till 400 000 hem*.
Markägare: Sveaskog, Gällivare allmänningsskog samt privata markägare.

*Beräknat på en årsförbrukning på 5 000 kWh/hushåll.

Erfarenheter från vindbruksprojektet presenterades i Lungsjön

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Den 27 november arrangerades ett avslutningsseminarium i Lungsjön, Ramsele för projekt ”Lokal förankring av vindbruksprojekt” om de erfarenheter man dragit av projektet.

Ett 40-tal medverkande från olika delar av Mellannorrland deltog i seminariet. Dagen inleddes med en bussrundtur i Statkrafts stora vindkraftpark Björkhöjden i närheten av Lungsjön och därefter arrangerades ett ”erfarenhetsseminarium” på Lungsjöns Lägergård.

Bland de medverkande kan nämnas företrädare för Lungsjöns Fritidsförening, projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” i Sollefteå, Vindkraftcentrum.se i Hammerdal och Energimyndigheten.

Syftet med dagen var att presentera de erfarenheter som gjorts i projektet.

Bakgrunden till projektet är etablerandet av Skandinaviens största landbaserade vindkraftparker Björkhöjden, Ögonfägnaden och Stamåsen i Sollefteå, Ragunda och Strömsunds kommuner – en mångmiljardinvestering som var färdigställd 2016 och där byn Lungsjön mellan Ramsele och Borgvattnet var navet under byggfasen.

Fokus på erfarenhetsseminariet låg på hur lokala bygdeföreningar (och liknande organisationer) och lokala entreprenörer ska få största möjliga utbyte av vindkraftetableringar i sitt närområde.Bilden: Staffan Magnusson och Gunilla Lundin berättar om bygdens erfarenheter

- Våra viktigaste råd är att vara aktiv redan från första början. Var med på samrådsmöten och var delaktig i arbetet. Försök att ligga steget före för när investeringsbeslut väl är fattat går allt fort, säger Staffan Magnusson och Gunilla Lundin från Lungsjön.

Etablerandet av vindkraftparkerna runt Lungsjöbygden har haft stort betydelse för bygden.

- Nya arbetstillfällen har skapats, besöksnäringen har ökat, vi har en positiv inflyttning och framtidstron har ökat i bygden. Men allra bäst är nog de infrastrukturinvesteringar som kommit till stånd tack vare vindkraften. Vägar har rustats upp och förstärkts, mobilnätet har förstärkts och vi har fått bredband till byn – något som inte hade skett utan vindkraftssatsningen, berättar Staffan och Gunilla.

Erfarenheterna från projektet kommer nu att sammanställas i en handbok som beräknas vara klar runt årsskiftet, en handbok med praktiska råd och tips till bygdeföreningar med mera att tänka på när vindkraften kommer till byn.

Text och Bild: 
Erik Löfgren
Projektkommunikatör
Projekt "Vindkraft - generator för hållbar utveckling.
Tillväxtavdelningen, Sollefteå kommun

E.ON bygger en av Europas största landbaserade vindkraftsparker i Västernorrland

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

 

Enligt ett pressmeddelande i fredags fattades beslut om att E.ON kommer att bygga en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar i Sverige. Vindkraftsparkerna, som ligger cirka 4 mil nordväst om Härnösand och utgörs av de två projekten Hästkullen och Björnlandhöjden, i framför allt Härnösands kommun, får en installerad effekt på 475 megawatt, vilket ger energi motsvarande all hushållsel i Västernorrland.

Vindkraftsparkerna kommer att byggas gemensamt med det schweiziska bolaget Credit Suisse Energie Infrastructure Partners. Credit Suisse har 80 procent av det gemensamma projektbolaget, E.ON kommer att bygga och driva vindkraftparkerna och behålla en andel på 20 procent. Den totala investeringen uppgår till drygt 5 miljarder kronor.

Hästkullen och Björnlandhöjden ligger i ett skogbevuxet och kuperat område i Västernorrland, ett område med utmärkta vindförhållanden. Byggandet av Hästkullen och Björnlandhöjden är planerat att starta 2018 och slutföras inom tre år. Vindkraftsparkerna kommer att vara utrustade med 114 turbiner från den tyska tillverkaren Nordex. Turbinernas effekt varierar mellan 3,9 och 4,4 megawatt.

- Det är en del av vår strategi att stärka vår position inom landbaserad vindkraft. För verksamheten i Europa är förverkligandet av Hästkullen och Björnlandhöjden ett stort steg framåt och innebär en betydande expansion av vår skandinaviska portfölj och ett viktigt steg på vår väg att bli 100 procent förnybara, säger Marc Hoffmann, Sverigechef för E.ON.

Elnätsanslutning till den nya vindkraftparken möjliggör förnybar energi till hela Sverige.

Under hösten har anslutningsavtal tecknats för den största vindkraftsatsningen i E.ONs historia. Det är det nybildade bolaget E.ON Wind Nysater AB som ska ansluta 475 megawatt vindkraft till elnätet i Västernorrland. Avtalet innebär att nästan 100 årsarbeten skapas i regionen när ny elledning ska byggas. 475 MW motsvarar nästan effekten i Sveriges tredje största vattenkraftverk, Porjus i Lule älv.

- Med detta avtal möjliggör vi för mer förnybar energi in i våra svenska elnät, och att göra det tillsammans med E.ON Wind som kund är mycket glädjande, säger Johan Mörnstam, VD E.ON Energidistribution.

Vindkraftsprojekten är så stora att det kommer att ta flera år att färdigställa, planerad driftsättning för första etappen, projektet Hästkullen, är juni 2020. Detta innebär att 52 km ny 130 kV ledning ska byggas på ett och ett halvt år. För att klara detta kommer två entreprenörer att arbeta samtidigt med olika ledningssträckor. Ytterligare 13 km ledning ska sedan byggas på ett år för att klara driftsättning av projektet Björnlandhöjden i juni 2021.

Området är intressant för flera vindkraftsaktörer. Sedan tidigare har Eolus Vind tecknat anslutningsavtal med E.ON Energidistribution, och även Timra Vind har en upparbetad dialog om anslutning. Tillsammans kommer vindkraftsexploatörerna bidra med ca 1150 MW ny förnybar energi. Därför har E.ON Energidistribution tagit ett helhetsgrepp och koordinerar anslutningsprocessen för att underlätta för samtliga aktörer.

- En investering på runt 0,5 miljard svenska kronor innebär E.ONs historiskt största investering kopplat till en nyanslutning och skapar fler än 100 årsarbeten kopplat till bara elnätsutbyggnaden, säger Johan Mörnstam.

Byggnationsfasen startar i princip nu och med detta avtal är E.ON på god väg att möjliggöra bolagens planerade vindkraftverk inom klustret och därmed bidra till Sveriges växande andel förnybara energiproduktion.

Bilder EON pressmaterial