Bättre samverkan ska locka fler till vindkraftteknik

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Det är fortfarande ett skriande behov av vindkraftstekniker i Sverige. Det antal som idag går utbildningar räcker inte för att hålla jämna steg med den kraftiga utbyggnaden. Ett samverkansprojekt finansierat av Energimyndigheten pågår med syfte att skapa intresse för yrket.

Det övergripande målet är att få fler sökande till främst YH-utbildningarna, som finns idag på två platser i Sverige. Dels är det Hjalmar Strömmerskolan i Strömsund och Campus Varberg vars utbildningsplatser inte är fullt utfyllda även om de senaste kullarna har fler deltagare än åren innan. Under de fem senast åren har det funnit totalt 405 platser tillgängliga, av dem har 218 tekniker utexaminerats. Utöver nämnda yrkeshögskolor finns arbetsmarknadsutbildningar och på några orter i landet finns det även el- och energiprogram på gymnasienivå där vindkraften utgör en del i undervisningen.

Vindkraftens starka framväxt gör den till en ny basindustri. Ytterligare 120 TWh ska tillföras i systemet, vilket motsvarar investeringar på cirka 250 miljarder. Dessutom ska 3 500 vindkraftverk livstidsförlängas eller bytas ut. Det kommer finnas ett behov av cirka 200 vindkrafttekniker per år. Så även om nuvarande platser fylls behövs fler så kallade utbildningsanordnare som möjliggör satellitutbildningar.

Generellt är det i många branscher problematiskt att hitta tekniker idag. De är många som sliter i dem som finns.
 
Work shop
På ett seminarium i december träffade samverkansgruppen och inbjudna från branschen till en work shop om hur man på bästa sätt kan locka fler till YH-utbildningarna och hur man ska marknadsföra utbildningen. Vad som bland annat framkom var att eleverna efter genomgången utbildning ändå måste genomgå en internutbildning inom respektive vindkraftsbolag innan de kan sättas i arbete.

 – Vi som tillverkare borde knytas närmare utbildningarna. I Tyskland har vi en modell att när eleverna gör sin praktik hos en tillverkare garanteras de jobb direkt.  Då har de parallellt också fått en obligatorisk internutbildning så att det efter genomgången utbildning också är helt färdigutbildade för att jobba med verken, säger Jens Sjöstedt, Nordisk servicechef för Vestas, som deltog i seminariet.

Vad som också framkom är att samtidigt som marknaden är gynnsam för vindkrafttekniker så får de färdigexade elever konkurrens av utbildade elektriker med arbetslivserfarenhet. Efter en internutbildning står de högt i kurs hos vindkraftsbolagen.

För att marknadsföra teknikeryrket har man skissat på ett antal samordnade marknadsföringsinsatser; bland annat annonser, broschyrer, spela in en VR- Film (datorsimulerad verklighet) och skapa sociala media konton och ambassadörer. En undersökning bland ungdomar visade att sociala medier är en ingång till att marknadsföra yrket. Kännedom om yrket förs vidare mellan individer och av ”goda” förebilder.

I samverkansprojektet, som finansieras av Energimyndigheten inom ramen för Nätverket för vindbruk, ingår Uppsala Universitet (projektledning), Svensk Vindenergi, Svensk vindkraftsförening, Vindkraftscentrum.se, Sollefteå kommun och Arbetsförmedlingen. Projektet pågår fram till 31 mars 2020.

Text: Birdie Dahlberg

Oro över M och KDs avhopp

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Reaktionerna lät inte vänta på sig när KD och M lät meddela att de kliver ur energiöverenskommelsen. Även om det kanske inte får någon kortsiktig effekt befarar flera att på lång sikt finns risken att investeringarna bromsas upp.

M och KD utspel att gå ur energiöverenskommelsen kom kanske inte som en överraskning. De har flaggat tidigare att lämna och de efterfrågar en vidareutveckling av energiöverenskommelsen. De är bland annat inte nöjda med att kärnkraften stängs ute och vill ändra formuleringen ”förnybar energi” till ”fossilfri energi” som öppnar för kärnkraften.

Moderaternas energipolitiske talesperson Lars Hjälmered säger till TT att det naturliga steget nu är söka stöd i riksdagen för en ny energipolitik.

– Kärnkraft är det energislag just nu som har de lägsta klimatutsläppen som kan trycka undan fossil energi. Det finns inga miljöfördelar med att ersätta reaktorer med vindkraft.

Energiföretagen Sverige skriver på sin hemsida att i nuvarande överenskommelse finns det redan en öppning för befintlig och ny kärnkraft. Enligt VDn Pernilla Winnhed efterfrågar organisationen en bred och långsiktig energipolitik som tar mer hänsyn till elnätens roll än vad nuvarande energiöverenskommelse gör.

Oskar Almén PA Consulting höjer ett varnande finger och menar att politiska avhoppen kan bidra till att internationella investerare, som till exempel ett stort datacenter, tvekar med att satsa i landet om de politiska signalerna blir otydliga.
Likaså branschorganisationerna Svensk Vindenergi och Svensk Solenergi befarar att politikernas ryckighet kan få effekt på investeringarna.

Lennart Söder, professor i elkraftsystem på KTH oroar sig över att subventioner av kärnkraften kan införas. Vilket blir en dyr affär för skattebetalarna. Idag byggs vindkraften utan subventioner och kostar cirka en tredjedel av ny kärnkraft.

Birdie Dahlberg

Foto: Moderaterna/Fredrik Wennerlund

Holmen bygger Blåbergslidens vindkraftpark i Skellefteå

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande fattade Holmens styrelse igår beslut om att uppföra Blåbergsliden vindkraftpark på egen mark utanför Skellefteå. Investeringen uppgår till 1,3 miljarder och omfattar 26 vindkraftverk med en total effekt om 143 MW.

– För Holmen är etablering av storskalig vindkraft ett naturligt komplement till vår reglerbara vattenkraft. Det är också ett bra sätt att få ut mervärde från vårt skogsägande, samtidigt som tillskott av förnybar el är positivt för Sverige och för klimatet, säger Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen.

Den växande skogen och de förnybara produkter som produceras i Holmens industrier bidrar tillsammans med bolagets satsning på vindkraft till ett mer hållbart samhälle. Genom investeringen i Blåbergsliden ökar Holmen produktionen av förnybar energi med 35 % till drygt 1 600 GWh. Detta är ett betydande steg i utvecklingen av Holmens energiaffär. Som en naturlig följd tar Fredrik Nordqvist, affärsområdeschef Energi, plats i Holmens koncernledning.

– Energimarknaden i Europa är under omställning drivet av klimatfrågan. Politikerna har beslutat att fossilkraften i EU ska fasas ut och ersättas av förnybar energi. Som stor markägare har vi en unik möjlighet att utveckla vindkraftsprojekt i egen regi och när nu produktionskostnaden för vindkraft har sjunkit väsentligt tack vare den tekniska utvecklingen ser vi att vi kan få en bra avkastning på att investera i vindkraft, säger Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen.

Blåbergsliden uppförs i samarbete med leverantören GE Renewable Energy och förväntas tas i bruk mot slutet av 2021. Holmens ansökan för en vindkraftpark i närliggande Blisterliden är under prövning och tillstånd kan troligen erhållas under 2020. Parallellt förbereds tillståndsansökningar för ytterligare vindkraft på Holmens mark i södra och mellersta Sverige.

Fotot: Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen

Fotograf: Holmen/Ulla-Carin Ekblom

Arise genomför försäljning av Skaftåsens vindkraftpark i Härjedalen

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Arise AB har idag ingått avtal med fonder förvaltade av Foresight Group LLP, en brittisk kapitalförvaltare inom infrastruktur och private equity, om avyttring av vindkraftprojektet Skaftåsen, 231 MW. Tillträde sker idag.

Transaktionen sker genom att aktierna i Skaftåsen Vindkraft AB (vilket innehar projekträttigheterna) överlåts av Arise AB till FW Skaftåsen BidCo AB, vilket kontrolleras av Foresight.

Arise kommer genom förvaltningsavtal ansvara för projektledning under byggnationen och förvalta för Foresights räkning när vindkraftparken är driftsatt.

Siemens Gamesa kommer att leverera 35 turbiner med en nominell kapacitet om 6,6 MW vardera från sin nya 5.X plattform. Byggnationen av Projektet har påbörjats och vindkraftparken förväntas tas i drift i slutet av 2021.

Daniel Johansson, VD, Arise AB:
”Vi är väldigt glada att introducera inte bara en ny stark investerare till den svenska marknaden i form av Foresight en ledande och oberoende kapitalförvaltare inom infrastruktur, men också den senaste spetsteknologin från Siemens Gamesa. Att introducera den här nya teknologin på den nordiska marknaden tillsammans med Siemens Gamesa och Foresight utgör en milstolpe för oss. Detta framgångsrika projekt bygger på starka relationer och ett gott samarbete från start till mål och vi ser fram emot att genomföra det tillsammans med våra välrenommerade partners”.

Daniel Cambridge, Senior Investment Manager, Foresight Group:
“Vi är väldigt nöjda med att offentliggöra vår första greenfield landbaserade vindkraftsinvestering i Sverige. Som en ledande internationell infrastrukturinvesterare är vi glada att i partnerskap med den erfarna utvecklaren, Arise, kunna lansera den senaste teknologin inom landbaserad tillsammans med Siemens Gamesa. Skaftåsenprojektet kommer att ge ett värdefullt bidrag till att uppfylla målen för förnybar energi och reduktion av växthusgasutsläpp, och även ge ett viktigt bidrag till lokalsamhället via den årliga peng som betalas till lokalsamhället, vilket ligger i linje med våra investeringskriterier för hållbara investeringar”.

Elintensiv industri kan bli ny basnäring i Jämtland

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Östersund och Krokom ska bli målet för stora internationella investerare inom elintensiva industrier. Det är ett av syftena för The Power Regions nya projekt ”Hållbar elintensiv industri”.

The Power Region är ett initiativ som gemensamt drivs av Östersunds kommun, Krokoms kommun och Jämtkraft AB.

– Satsningen ger oss möjlighet att vara med och konkurrera om världens största etableringar. Vi är väl förberedda och har chans att etablera en ny innovativ basnäring i regionen, säger Anders Wennerberg, kommundirektör i Östersunds kommun.

Det 3-åriga projektet fick under torsdagen klart med sin finansiering. Strukturfondspartnerskapet prioriterade ansökan på 11,4 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), vilket betyder att den totala finansieringen på 22,8 miljoner kronor är i hamn. Sedan tidigare har Region Jämtland/Härjedalen tillstyrkt 6,6 miljoner kronor.

Projektet syftar till att skapa affärsmöjligheter för både befintliga och nya företag.

Etableringar förväntas öka
Behovet för etablering av elintensiva industrier väntas öka. Utöver fortsatt expansion inom datacenterbranschen ökar efterfrågan från andra branscher där uppbyggnaden av nya tillverkningsprocesser ställer höga krav på tillgänglig el och mark. Som exempel nämns nya fabriker för tillverkning av biobränslen, batterier, vätgas och kolfiber.

– Vi har redan mycket av infrastrukturen på plats. Hissmofors är till exempel en utmärkt plats för att utveckla regionens skogsindustri. Här finns elförsörjning, järnväg och väg, menar Björn Hammarberg, kommunalråd i Krokoms kommun.
Norden, i synnerhet Sverige, har visat sig mycket attraktivt för internationella investerare inom elintensiva industrier. De senaste åren har exempelvis Google, Amazon och Microsoft beslutat att bygga flera stora serverhallar i Mellansverige. Northvolt har beslutat bygga batterifabriker i Skellefteå och Västerås.

- Ett mycket starkt argument för etableringar av elintensiva verksamheter är den goda tillgången på förnybar energi. Vi har vattenkraften i grunden och vindkraften byggs ut. Just nu byggs 115 turbiner i länet med en investeringskostnad på dryga fyra miljarder kronor, säger Torbjörn Laxvik, projektledare vid Vindkraftcentrum.se.

Har vad som krävs
Det talas om effektbrist i stora delar av Europa. I The Power Region är utmaningen den motsatta med ett stort överskott av lokalt producerad förnybar elkraft.


– I ett internationellt perspektiv har Östersund och Krokom tillsammans med Jämtkraft ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande till elintensiv industri. Vi har låga elpriser, god tillgång till förnybar energi och dessutom ett av världens mest stabila elnät. Med detta erbjudande hoppas jag att Jämtkraft kan vara med och bidra till regionens utveckling, säger Erik Brandsma, vd Jämtkraft.

Enbart på datacentermarknaden förväntas årliga investeringar i storleksordningen 2,4 miljarder euro i de nordiska länderna till och med 2025.
I projektet ska regionala små och medelstora företag tillsammans med The Power Region utvecklas genom projektets aktiviteter. Regionens erbjudande ska marknadsföras för internationella investerare.


– Vi har nu en stark regional finansiering för att ta oss i in i nästa fas av utvecklingen. En ny projektorganisation ska formas och till att börja med söker vi en projektledare för omedelbar anställning, säger Magnus Lindgren, etableringsansvarig i Östersunds kommun.