Bransch-VD värvad till Vindkraftcentrum

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Första september tillträder Charlotte Unger Larson en ny tjänst vid Vindkraftcentrum.se. Hon kommer att arbeta med kommunikation och näringslivsutveckling.

Tidigare i våras tillkännagav Charlotte Unger Larson att hon slutar som VD för branschorganisationen Svensk Vindenergi efter drygt fem år på posten.
- Jag ville leva, arbeta och bo i Jämtland och med mitt nya jobb hos Vindkraftcentrum blir det möjligt. Jag ser verkligen fram emot att få jobba  med utveckling inom näringslivet och använda mina erfarenheter och kunskaper i en ny spännande roll, säger hon.

Charlotte Unger Larson har över 25 års erfarenhet från offentlig verksamhet varav tio år i regeringskansliet. Hon har haft olika chefs- och ledarpositioner. Den röda tråden i arbetet har varit att skapa förutsättningar för en god dialog mellan olika aktörer i syfte att nå en hållbar utveckling såväl socialt som miljömässig och ekonomiskt. Vid Svensk Vindenergi har hon verkat för att vindkraften ska bli en del av basen i förnybart energisystem, och därmed bidra till ett hållbart samhälle.

Varför Vindkraftcentrum.se?
- Jag har följt organisationens verksamhet under åren och sett den nytta man gör. Det gäller verktygen för lokala jobb och affärer där vindkraft byggs. Det handlar om en genuin vilja till regional utveckling och därmed acceptans för samhällets mål om förnybar energi.

Charlotte Unger Larson får nu möjligheten att arbeta i hela näringskedjan från grävmaskinister och fundamentgjutning till de affärsmöjligheter som det nya elsystemet baserat på förnybar energi erbjuder.
- Vi ser en viktig omställning av samhället framför oss. Regionalt ser vi nya näringsgrenar växa fram, som batterifabriker, fossilfritt stål, inhemska fordonsbränslen och en fortsatt digitalisering. Här vill jag bidra med mina kunskaper och mina kontakter.
 
Vindkraftcentrum.se - Projektkontor förnybar energi och näringslivsutveckling drivs inom Strömsunds kommun men innebär ett nationellt uppdrag som finansieras av Sveriges Energimyndighet. Torbjörn Laxvik har lett Vindkraftcentrum.se sedan 2011.
- Jag såg transferfönstret öppnas och som chef är det alltid roligt att få rekrytera en medarbetare som kan mer än en själv. Vi välkomnar kompetensen och ser framtiden an i den omställningstid som råder.
 
Vindkraftcentrums erbjudanden: http://www.vindkraftcentrum.se/index.php/vindkraftcentrums-erbjudanden
Senaste nyhetsbrevet: http://gantrack8.com/t/v/0_MjQyNzE2NzUyMDQ3Mg==/

Företag inom vindkraftservice växer starkt

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Norrländskt serviceföretag inom vindkraft expanderar i Jämtland och Dalarna. Det sker genom att WPS Sweden AB förvärvar Windrep AB med kontor i Östersund och Leksand.

WPS, Wind Power services, startade i Piteå 2014 och har vuxit till att bli en av de största svenska oberoende leverantörerna inom service och underhåll av vindkraftverk. Idag har man sammantaget 39 anställda och omsatte förra året 47 miljoner kronor.

Bolagets koncept är lokalt anställda vindkraftstekniker runt om i norra Sverige och målbilden är att fortsätta expansionen både organiskt samt genom förvärv. När nu rotorbladspecialisterna i Windrep ingår i bolaget breddas utbudet av tjänster.


- Windrep AB passar väldigt bra in i vårt företag, vi förstärker vår kompetens inom framför allt bladreparationer och samtidigt får WPS Sweden AB ytterligare två etableringsorter, Östersund och Leksand. Ägarna Frans Nilssons och Eric Daniels kompetens och erfarenhet från flera år av komplicerade lagningar av rotorblad på vindkraftverk är en värdefull förstärkning, säger Jonas Björk som är VD på WPS i ett pressmeddelande.

Idag utför WPS service och underhåll av vindkraftverk. Installation och drift av mätmaster och telecom-master. Inspektion och reparationer av rotorblad samt övriga rope access relaterade arbeten inom vindkraftsbranschen. WPS har specialtjänster som Level 3 Irata-tekniker, Tractel arbetsplattform för bladtekniker samt AI-styrd drönare för knivskarpa och snabba bladinspektioner.

- Vi är mycket glada att affären gått i lås och vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen tillsammans med WPS Sweden AB, vi kommer att komplettera varandra väldigt bra, säger Frans Nilsson som delägare i Windrep, och fortsätter:

- Fram tills nu har vi varit fyra till sex tekniker som både utfört uppdragen, skött det administrativa samt kundkontakter. Nu får vi en gyllene möjlighet att fokusera oss på det vi är bäst på; inspektioner och lagningar av rotorblad så att uppdragens kvalitet fortsätter vara den bästa, och kundernas behov tillfredsställs.Vindkraften byggs ut i rask takt och särskilt i norra delarna av Sverige. Sammantaget fanns drygt fyratusen turbiner i drift vid årsskiftet. Under detta år beräknas ytterligare bortåt femhundra verk stå klara. Alla med tre rotorblad. Jonas Lundmark är marknadschef vid WPS:
- Vi har sett att när det kommer till uppdrag inom rotorblad handlar det väldigt mycket om erfarenhet och meritlista. Eftersom vi ser att efterfrågan på lagning och inspektion av blad ökar enormt i vår region känns det väldigt bra med förvärvet av dom bästa i branschen, så att vi tillsammans kan växa och ge våra kunder ännu bättre service och stöd.

Torbjörn Laxvik
Bilder: WPS och Windrep

Värdeskapande deltagandeprocesser kring vindkraftsprojekt

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

En guide har tagits fram av Uppsala universitet, Campus Gotland i samarbete med Länsstyrelsen i Gotlands län.

I guiden menar man att
- Inkludera berörda av en vindkraftsutbyggnad på ett väl genomtänkt sätt stärker företagets sociala hållbarhet och demokratiska värden.
- Två centrala framgångsfaktorer för att åstadkomma delaktighet är att ha ett öppet förhållningssätt och en medvetenhet kring val av former och metoder för kommunikation i processen.

Guiden är tänkt att ge stöd och inspiration i det arbetet.

Sverige har högt ställda klimatambitioner där vindkraften är en viktig del i energiomställningen. Utbyggnaden behöver ske på ett hållbart sätt, utifrån alla hållbarhetsdimensioner. Att förbättra delaktigheten i vindkraftsprojekt är en del av arbetet med social hållbarhet. Aktivt arbete med deltagandeprocesser skapar värde både för det egna företaget och för branschen som helhet är den slutsats som dras i guiden.

Guiden lyfter fram att utbyggnaden av vindkraft måste ske på ett hållbart sätt, miljömässigt likväl som socialt och ekonomiskt.

Vidare skriver man att kommunikation är grundläggande i ett deltagande arbetssätt. Upplägg och genomförande av kommunikation och möten kring vindkraftsetableringar har stor inverkan på för det lokala mottagandet och den allmänna inställningen till vindkraftsutbyggnaden. Anledningen är att det påverkar sådant som kunskapsutbyte och delaktighet, samt i förlängningen centrala aspekter som tillit mellan parter och legitimitet i processen.

Att kommunicera och anordna givande möten för att kunna etablera och driva vindkraftsparker är dock inte alltid enkelt. Ogenomtänkta eller otillräckliga deltagandeprocesser kan skapa oro och konflikter. Väl genomförda deltagandeprocesser kan skapa mervärde, inte bara globalt kopplat till exempelvis klimatfrågan, utan även bidra till det lokala sammanhanget.

Läs hela guiden, klicka här>>

Lokal nytta av vindkraft – Idébank

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

En första lansering av Vindkraftskurs.se gjordes 2014 och är en web-baserad utbildning som drivs av Campus Gotland med stöd av Energimyndigheten.

Som en ny modul i utbildningen finns nu ”Lokal nytta av vindkraft – Idébank” att söka kunskap och tips i. Den visar exempel på ekonomiska, miljömässiga och sociala mervärden som genereras lokalt och regionalt när vindkraft etableras. Länk till modulen - idébank

Den lokala nyttan eller mervärdet för lokalsamhället kan se ut på olika sätt beroende på faserna i vindkraftsparkens livscykel från byggnadsfas via driftsfas till nedmontering- eller generationsskiftesfas.

Den senaste versionen av vindkraftskurs.se omfattar vindkraftens bidrag till 100 procent förnybar elförsörjning, nätanslutning och lokal nytta. Uppdatering av texter, tabeller, figurer, statistik, rapporter och forskning. Länk till Vindkraftskurs

Fika bygger bygd och framtidstro i vindbyar

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I Haveröområdet i Ånge kommun har just en vindpark med 56 turbiner uppförts. Samtidigt har en utvecklingsplan för bygden upprättats och en förening bildats som tar emot och fördelar den bygdepeng som avtalats.

- Med avstamp i den mycket gamla traditionen av att gå hem till grannen för att dricka kaffe och prata strunt, så har totalt 40 bymöten hållits mellan perioden mars 2019 till januari 2020, står exempelvis att läsa i den nyss publicerade slutrapporten.

Syftet med det projekt som bedrivits har varit att maximera den lokala nyttan av vindkraftetableringen i Haveröbygden genom att finna former för dialog mellan företrädare för olika åsikter och därmed minska polariseringen.

Huvudsakligt fokus kom att ligga på att bilda den förening som tar emot den frivilliga ersättning som parkägaren utlovat och att föreningen verkligen skulle få tillräcklig förankring i byar som inte alltid haft gemensamma intressen.

Projektet hade att ut från att bygdemedlen skulle fördelas inom en cirkel ritad två mil från vindkraftområdet Länsterhöjden-Storflötten. I området ingår marker i fem olika kommuner och inbegriper ett 20-tal byar.

Centrala i arbetet har de 34 by-ambassadörerna varit och de är bybor, företagare, föreningsmänniskor, politiker, anställda, pensionärer, föräldrar, vindkraftsmotståndare och vindkraftsförespråkare – alla med en sak gemensamt; att man vill arbeta för att utveckla bygden.

Intresset för att fortsätta bygga vindkraft i Ånge kommun är fortsatt stort och det finns planer på ytterligare 200 turbiner. Ett par av parkerna kan börja byggas i närtid. För att ta tillvara erfarenheter som gjorts och möjligheter som ges har ännu en projektansökan gjorts.

Det nu avslutade projektet har bedrivits av Näringslivskontoret i Ånge kommun med stöd av Energimyndigheten, och i nära samarbete med SCA Energy AB och Turinge Intresseförening.

Idéellt engagerade by-ambasssadörer kommer från Östavall, Nybo, Byberget, Kölsillre, Haveröviken, Säter, Kvisselbäcken, Haverövallen, Ön, Ytterturingen, Överturingen, Handsjöbyn, Länstersjön, Ocksjön, Enbo, Kälen och Gillhov.

Torbjörn Laxvik

Länk till rapporten
Länk till utvecklingsplanen