Bred politisk uppslutning bakom vindkraftsatsningar i Åsele

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Kommunalrådet Andreas From ser vindkraften som en ny basnäring i Åsele kommun.
- Givetvis ska vi inte ha vindkraft precis vartsomhelst, men generellt är vi positivt inställda till att Åsele ska utvecklas som vindkraftskommun.
Det blåser friska vindar i Åsele när det gäller vindkraftetableringar.

Sedan tidigare finns vindkraft etablerad i kommunen, Vattenfall bygger just nu två stora vindkraftparker utanför Fredrika på gränsen mellan Åsele och Lycksele (Blakliden och Fäbodberget) och det finns flera intressenter som ligger i startgroparna för att bygga vindkraft i andra delar av kommunen.

-    En av våra stora styrkor i kommunen är att det inte finns några stora politiska motsättningar inom kommunpolitiken om vindkraften. Visst finns det några enskilda individer som inte är positiva, men bland alla partier i kommunfullmäktige har vi en bred uppslutning bakom viljan till fortsatt vindkraftutbyggnad i Åsele, säger Andreas From.

Andreas From (S) gör sin första mandatperiod som kommunstyrelsens ordförande i Åsele och han slår fast att vindkraften numera ska räknas som en ny basnäring i kommunen.

-    I byggfasen är det till exempel lokala företag som får viktiga uppdrag och i driftfasen skapas stadigvarande arbetstillfällen i form av drift och underhåll.

Samtidigt betonar Andreas From vikten av att hitta en bra balans mellan olika intressen.

-    Vindkraften är mycket viktig för oss, men det är till exempel renskötselföretagen och turismen också. Därför är vi noga med att ta alla intressen i beaktning. Alla behövs! Men det ena ska inte utesluta det andra.
Andreas tar Fredrika som ett talande exempel på hur viktig vindkraftsatsningen är för bygden.

Vattenfall expanderar till exempel stort i Fredrika med sin servicedepå och behöver mer lokaler i Fredrika och när Vattenfalls bygge i Blakliden och Fäbodberget tar fart behövs ännu mer så där har kommunen möjliggjort att Vattenfall kan hyra hela det stora industrihus som Åsele kommun äger i Fredrika.

-    Och tack vare vindkraften har faktiskt elevunderlaget i Fredrika ökat så att skolan kan vara kvar och lanthandeln på samhället har fått ett uppsving. Därför hoppas och tror vi på fortsatt vindkraftexpansion och fler satsningar i Åsele kommun, säger Andreas From.

Erik Löfgren

Boendecampen ger jobb till lokala företag

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Just nu byggs boendecampen i Ramsele för vindkraftarbetarna vid bygget av Treblade Björkvattnets vindkraftpark. Bygget av boendecampen med baracker möjliggörs tack vare flera lokala företag som arbetar hårt i sommarvärmen.

I utkanten av Ramsele i nordvästra Sollefteå byggs just nu en tillfällig boendecamp av bostadsbaracker som ska härbärgera runt 150 till 200 vindkraftarbetare under sommaren och hösten vid bygget av Treblade Björkvattnets vindkraftpark med 33 vindkraftverk mellan Ramsele och Borgvattnet.

Arbetet med att uppföra boendecampen var förenat med en hel del förseningar och omtag under våren och försommaren vilket inneburit att det nu är extra febril verksamhet för att boendecampen ska bli färdig i tid.

Bosse Bergqvist är lokal samordnare för det danska företaget WMO Site Facilities och han lovordar de lokala företag som under några intensiva sommarveckor mitt under semesterperioden arbetar hårt för att boendecampen ska bli färdig i tid.

-    Just nu är tre företag från trakten som gör det här möjligt. Dels Ramsele Gräv & Schakt som ställer marken till förfogande, dels Mats Elektriska & Sollefteå Låsservice samt Rörmokar´n i Sollefteå AB. De gör en fantastisk insats samtidigt som jag är glad över att vi kan leja in lokala företag för de här uppdragen, säger Bosse Bergqvist.

Peter Wallgren från Mats Elektriska & Sollefteå Låsservice är arbetsledare på plats för elinstallationerna. Nästan hälften av företagets personalstyrka är på plats i Ramsele. Av företagets 12 anställda är fem på plats för uppdraget i Ramsele.

-    Det är snabba ryck som gäller. Vi har fått samla alla tillgängliga resurser och det är ungefär tre veckors intensivt arbete att få allt klart, konstaterar Peter Wallgren.

Han är glad över att de fått uppdraget av WMO Site Facilities, men sticker inte under stol med att han skulle önska att det blev ännu fler uppdrag kopplat till vindkraftsatsningarna.

-    Vi är glada över alla uppdrag, men vi hoppas naturligtvis att det blir ännu mer i framtiden!

Erik Löfgren
Bilden: Flera lokala företag möjliggör uppförandet av boendecampen i Ramsele, bland andra Mats Elektriska & Sollefteå Låsservice, Rörmokarn i Sollefteå AB och Ramsele Gräv & Schakt.
Foto: Mats Elektriska

Förstudie om vätgas från grön el inledd i Norrlands inland

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Inlandsbanan AB har tillsammans med Statkraft inlett en förstudie för att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet som syftar till att möjliggöra koldioxidfria transporter av tungt gods på Inlandsbanan. (Pressmeddelande)

Klimatförändringarna kan ses som vår tids största utmaning och det ställs allt högre krav på transportsektorn. På EU, nationell samt lokal nivå har höga transportmål satts upp men även samhället i stort efterfrågar idag nytänkande och hållbara transportlösningar.

Hållbara och koldioxidfria persontransporter behövs för att framtidssäkra besöksnäringen i Norrlands inland. Ett av målen är att utveckla en vätgasdriven tågvärmevagn för elkraftförsörjning av personvagnar som transporteras på exempelvis Inlandsbanan

Elektrifiering via vätgasdrivna bränsleceller är en möjlig hållbar och långsiktig lösning för drift på den nästan 110 mil långa oelektrifierade järnvägen Inlandsbanan. Genom att använda vätgasdrivna bränsleceller som energibärare till den elektriska driften, där vätgas framställs med elektrolys av överskottsenergi från grön el, avges inga koldioxidutsläpp eller andra avgasemissioner, endast ren vattenånga.

Förstudien som är indelad i två områden innebär att utvärdera och kartlägga tekniskt och ekonomisk genomförbarhet för detta, innan ett pilotprojekt genomförs.

Huvuddelen i förstudien handlar om att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet. Målet är att etablera gröna vätgasproduktionsanläggningar längs Inlandsbanan samt bygga upp en priskonkurrenskraftig logistiklösning för vätgas.

Andra delen ska utreda vätgasdrift för befintliga dieseldrivna järnvägsfordon. Målet är att utveckla ett vätgasdrivet framdrivningskoncept för befintliga dieseldrivna godslinjelok samt utveckla en vätgasdriven tågvärmevagn för elkraftförsörjning av personvagnar som transporteras på ej elektrifierad järnväg.

I projektgruppen finns representanter från Inlandsbanan AB och Statkraft, med stöd från konsulter inom vätgas och järnväg.

Projektledare är Pedro Raposo, utbildad kemiingenjör i Portugal som har lång erfarenhet av projektledning och specialistkunskaper i vätgas.

- Jag har jobbat med vätgas sedan 2008 och det är en beprövad teknik som har funnits sedan början på 1900-talet. Tyvärr finns det än idag en skepticism med användning av vätgas när det gäller säkerhet och kostnader. Jag ser skepticismen som en utmaning och möjlighet för att jobba vidare med kunskapsspridning och betona potentialen med vätgas säger Pedro Raposo.

Vätgas har en enorm potential inom transport, energi och industrisektorn.

- Det finns applikationer som många aldrig hört talas om. I det här projektet kan vi knyta ihop behovet av att storskaligt kunna lagra el med behovet av att framställa förnybara drivmedel. Det här är det största vätgasprojektet inom transportsektorn hittills och unikt i Sverige avslutar Pedro med.

Satsningen följer Inlandsbanans ambition om att skapa en prioriterad helt grön godskorridor genom halva Sverige utan koldioxidutsläpp.

- Inlandsbanan ABs uppdrag från ägarna är att arbeta för tillväxt i inlandet. Förutom skogen och gruvnäringen är upplevelseindustrin inlandets tunga basnäring. För att främja tillväxt i inlandets destinationer krävs miljövänliga och effektiva transportmöjligheter för gästerna från både nu starka och kommande marknader. Här är tåget med koldioxidfria transporter avgörande för inlandets attraktionskraft säger Peter Ekholm vd Inlandsbanan AB.

Även Statkraft, som är Europas största leverantör av förnybar energi har stora förhoppningar.

- Inom energibranschen ser nu vi betydande möjligheter och behov att kunna använda vätgas för energilagring av våra grönenergikällor, främst vind och sol, men även som bränsle i transportbranschen. Kombinationen av att kunna producera helt grön vätgas från förnyelsebar energiproduktion lokalt i inre Norrland, samt att konvertera tunga transporter som idag använder fossila bränslen till helt CO2 fria transporter är fantastisk. Projektet skapar stora möjligheter att transportera betydande volymer vätgas till södra Sverige på ett både miljömässigt och ekonomiskt sätt tillsammans med Inlandsbanan säger Per Rosenqvist, vd Statkraft Hydrogen Sweden AB.

Projektet förväntas bli klart under vintern 2020.

Fotot: Pedro Raposo, projektledare

EnBW väljer Enercon för vindkraftparken Råmmarehemmet och söker driftklara vindparker för uppköp

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraftparken Råmmarehemmet i Tidaholm kommun skulle börja producera förnybar el nu i sommar. Men när den tänkte turbintillverkaren gick i konkurs förra året blev det tvärstopp för projektet. En ny upphandlingsprocess fick genomföras och först nu står det klart att nya turbiner kommer från en annan gigant inom vindkraften: Enercon. ”Det känns bra att bli klar med Råmmarehemmet,” säger VD:n Mads Miltersen. Nu är siktet inställt på förvärv av vindparker i drift. ”Vi vill växa fortare,” säger Miltersen. (Pressmeddelande)

Tillverkaren som skulle levererat turbiner till vindkraftparken Råmmarehemmet gick i konkurs förra året. Vindparken skulle tas i drift under sommaren 2019 men leverantörens konkurs gjorde en ny upphandlingsprocess nödvändig för att hitta en alternativ tillverkare. Råmmarehemmet var EnBW Sveriges första egna byggprojekt från ax till limpa sedan företaget etablerades för två år sedan 2018.

Enligt EnBW Sveriges vd Mads Miltersen kommer Råmmarehemmet att ge förnybar energi motsvarande 2000 eluppvärmda villor. ”Men det är klart, egentligen skulle vi vara klara om några veckor, inte först om ett år,” berättar han. ”Och för att vi får turbiner av en ny tillverkare, är det nödvändigt att ta bort de fundament som vi byggde förra året och sätta upp nya som passar Enercons vindkraftverk. Och detta arbete är vi igång med!”

"Vi vill öka tillväxttakten"

I juli 2018 förvärvade EnBW Sverige AB vindkraftsprojektet Råmmarehemmet. Platsen ligger på Hökensåsplatån mellan Varaplatån och Vättern ungefär 5 mil norr om Jönköping, vilket betyder priszon 3 för alla svenska energiexperter. Platsen har hittills använts för industriellt skogsbruk. Under 2019 byggdes tillfartsvägar och genomfördes fundamentarbeten för konstruktionen av tre vindkraftverk.

Mikael Månsson, ansvarig säljare på Enercon, säger: ”De turbiner som vi ska leverera till Råmmarehemmet är av typen E-138 EP3 med en effekt på 4,2 MW vardera. Navhöjden ligger på 111m över marken. Denna typ är optimal givet vindförhållandena på platsen och levereras med den senaste teknologin för begränsning av skuggor och ljud för närboende.”

Enligt avtalet kommer Enercon att sköta servicen för turbinerna i fem år. Efter det kommer EnBWs egna dotterbolag Connected Wind Services CWS att ta över servicen. Så kommenterar Mads Miltersen: ”Servicen blir en allt viktigare del i vindkraftdriftens ekonomi. Vi tycker att denna lösning är mycket positiv för båda parter.” 

Att skapa en vindkraftspark från ax till limpa är en av EnBWs kärnkompetenser. ”Det tar tid,” säger Mads Miltersen. ”Men vi vill öka tillväxten för vårt företag. Och det är därför vi håller utkik efter vindkraftsparker i drift som vi kan köpa.”

Bild: EnBW

Fotot: Mads Miltersen

Vattenfalls bygge av vindkraftpark utanför Fredrika

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan


I Blakliden och Fäbodberget utanför Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner byggs just nu en av Sveriges största vindkraftparker med 84 vindkraftverk av Vattenfall. Arbetet har pågått sedan 2018 och trots ”Coronarestriktioner” fortskrider arbetet enligt plan.


-    Ja, såväl snörik vinter som ”Coronapandemin” har inneburit utmaningar, men vi håller tidsplanen. I höst avslutas arbetet med vägar, kabeldragning och gjutning av fundament. Under 2021 kommer de 84 vindkraftverken att resas och preliminär drifttagning blir 2021/2022, berättar byggprojektledaren Kristoffer Arnqvist från Vattenfall.

Vattenfalls vision är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och där är den stora sammanhållna vindkraftparken i Blakliden (50 vindkraftverk) och Fäbodberget (34 vindkraftverk) en viktig pusselbit. När hela vindkraftparken är driftsatt är den beräknade årsproduktionen 1,1 TWh.

I projektet eftersträvas en så lokal närvaro som möjligt.
Det märks inte minst i samband med de upphandlingar som genomförs.
-    För de tre huvudentreprenaderna anläggning, el och turbin har vi uppmanat entreprenörerna att så långt det är möjligt vända sig till lokala och regionala företag för underentreprenader, berättar Kristoffer Arnqvist.

Intentionen är att vindkraftparken ska generera lokala arbetstillfällen, sysselsättning och tillväxt för bygden.

För att möjliggöra detta samarbetar Vattenfall bland annat med Vindkraftcentrum och använder den digitala leverantörsdatabas som Vindkraftcentrum har tagit fram där lokala och regionala företag kan registrera sig och synliggöra sina tjänster.

Kristoffer Arnqvist nämner många exempel på hur man i projektet redan kunnat använda lokala företagare.
-    Vi har en snickare från Fredrika som ställt upp fantastiskt och hjälpt oss, samma sak med en elektronik- och IT-företagare från Åsele och vi har kunnat rekrytera lokalt för till exempel lokalvård och catering av mat till vår personal. Andra exempel är en lokal däckfirma som hjälper till med däckbyten, traktorförare och lastbilsåkare.

Under sommaren 2020 när vägarna ska byggas klart, kabeldragningen avslutas och de sista betongfundamenten gjutas kommer någonstans runt 70-100 ”vindkraftsarbetare” att inkvarteras i olika boenden i Fredrika med omnejd.


-    Men den stora kraftsamlingen blir nästa sommar. När det är som mest kommer det att vara i storleksordningen 150-200 arbetare på plats för att resa de 180 meter höga vindkraftverken i Blakliden och Fäbodberget, berättar Kristoffer Arnqvist.

FAKTA:
Blakliden med 50 vindkraftverk ligger utanför Fredrika i Åsele kommun.
Fäbodberget med 34 vindkraftverk ligger utanför Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner.
Vindkraftprojekten Blakliden och Fäbodberget fick ilagakraftvunna tillstånd 2015 respektive 2016.
Idrifttagning: 2021/2022.
Totalt höjd från rotorbladsspets: 180 meter
Total maxkapacitet: 353 MW
Beräknad årsproduktion: 1,1 TWh
Ägare: Vattenfall, turbintillverkaren Vestas och det danska pensionsbolaget PKA
Övrigt: Vattenfall har tecknat ett 20-årigt elleveransavtal från vindkraftparken med Norsk Hydro.