Eolus Vind gör nya stora satsningar

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Eolus och SCA inleder nytt samarbete
Eolus har tecknat avtal om projektering av vindkraft på mark ägd av SCA i Sverige och Baltikum. Samarbetsavtalet innebär initiering av projekt som Eolus och SCA kommer att utveckla tillsammans samt möjligheter utöver detta för Eolus att teckna nyttjanderättsavtal i andra identifierade projektområden. Målet är att kunna nå realiserbara projekt om cirka 1 000 MW.


I Sverige innebär avtalet utpekade områden och i Baltikum gäller avtalet samtliga fastigheter som SCA just nu äger i Estland och Lettland. Avtalet innebär även att Eolus avyttrar knappt 600 hektar mark på Ösel i Estland till SCA, samtidigt som parterna tecknar nyttjanderättsavtal som ger Eolus rätt att fortsätta utveckla vindkraftsprojekt på dessa marker.

-Vi har en lång och god relation med SCA och är glada över att utveckla vårt samarbete. Genom avtalet tar vi ett nytt steg i vårt samarbete genom att utveckla projekt tillsammans. Med våra kompletterande kompetenser ser jag stora möjligheter att utveckla attraktiva projekt och på så sätt bidra till utbyggnaden av ytterligare förnybar elproduktion i Sverige och Baltikum säger Per Witalisson, VD på Eolus.

-SCA har under 15 år arrenderat eller samarbetat om vindprojekt för att gynna den gröna energiomställningen. SCA har idag 536 turbiner i produktion på SCA-mark som sammanlagt producerar 5 TWh grön energi per år. Vi på SCA är mycket nöjda att få samarbeta med Eolus i vår strävan att långsiktigt nå vårt mål på 11 TWh vindkraft på SCAs skogsmark, säger Milan Kolar ansvarig för Vindkraft inom Förnybar Energi.

Eolus förvärvar sju vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas från Vindkraft Värmland
Eolus har tecknat avtal om att förvärva sju vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas av Vindkraft Värmland som är ett dotterbolag till Modern Energy. Sammantaget bedöms projekten som är belägna i SE3 och SE4 kunna omfatta upp till cirka 450 MW.

Sex av de förvärvade projekten är belägna i SE3 och ett är beläget i SE4. Slutlig köpesumma är beroende av hur projekten utvecklas och omfattas av vinstdelning med säljaren vid realisering av projekten.

Eolus har även tecknat optionsavtal om förvärv av tre projekt i tidig fas belägna i SE3 omfattande upp till ytterligare cirka 280 MW.

-Det finns ett stort intresse på marknaden för projekt i SE3 och SE4 och vi är därför glada över att kunna förstärka Eolus svenska projektportfölj med dessa projekt som befinner sig i tidig utvecklingsfas säger Gustav Grumert, chef för Origination hos Eolus.

Förvärvet av vindkraftsprojekten är det första som sker inom ramen för den nya funktionen Origination som infördes i januari 2020. Syftet med funktionen är att förstärka den tidiga projektutvecklingen genom att hitta strategiska samarbeten med markägare, förvärva pågående projekt, utvärdera nya geografiska marknader samt granska tidigare Eolusprojekt som tidigare nedprioriterats.

Kronans konditori

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Tack vare stöd från Garantia och ”vindkraftspengar” har Ejvor Lindberg och Malin Dahlqvist kunnat förverkliga sin dröm att ta över och utveckla klassiska Kronans konditori i Åsele.

Kronans konditori etablerades 1946 mitt i centrala Åsele. Ett klassiskt ”kondis” med eget bageri och tidsenlig 50-talsinredning.
Våren 2019 tog Ejvor Lindberg och Malin Dahlqvist över bageriet och konditoriet.

-    Vi gick in med eget kapital och fick till slut ett banklån, men det var inte tillräckligt. Då fick vi tips om Garantia och tack vare ett lån på 300 000 kronor från Garantia kunde vi satsa på Kronan och förverkliga vår dröm, berättar Malin Dahlqvist.

Duon äger hela fastigheten där konditoriet och bageriet är inrymt.

-    Det är sju lägenheter i huset som vi hyr ut plus ett möblerat uthyrningsrum, berättar Malin.

De har stora utvecklingsplaner för verksamheten i framtiden, men allt har fått stå tillbaka nu på grund av Coronapandemin.

-    Ja, nu har det framförallt handlat om att överleva. Men vi har haft bra stöd från Garantia och kunnat ha amorteringsfritt nu under de värsta månaderna. ”Vindkraftspengarna” har verkligen varit betydelsefulla för oss!

2020 är något av ett förlorat år. Sommarens stora händelse Åsele marknad är till exempel inställd och antalet besökare utifrån har minskat drastiskt.

-    Men vi hoppas på ett underbart 2021, inte minst när vindkraftbyggnationerna på Fäbodberget och Blakliden utanför Fredrika tar fart!

Erik Löfgren
Fotot: Malin Dahlqvist

Bred politisk uppslutning bakom vindkraftsatsningar i Åsele

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Kommunalrådet Andreas From ser vindkraften som en ny basnäring i Åsele kommun.
- Givetvis ska vi inte ha vindkraft precis vartsomhelst, men generellt är vi positivt inställda till att Åsele ska utvecklas som vindkraftskommun.
Det blåser friska vindar i Åsele när det gäller vindkraftetableringar.

Sedan tidigare finns vindkraft etablerad i kommunen, Vattenfall bygger just nu två stora vindkraftparker utanför Fredrika på gränsen mellan Åsele och Lycksele (Blakliden och Fäbodberget) och det finns flera intressenter som ligger i startgroparna för att bygga vindkraft i andra delar av kommunen.

-    En av våra stora styrkor i kommunen är att det inte finns några stora politiska motsättningar inom kommunpolitiken om vindkraften. Visst finns det några enskilda individer som inte är positiva, men bland alla partier i kommunfullmäktige har vi en bred uppslutning bakom viljan till fortsatt vindkraftutbyggnad i Åsele, säger Andreas From.

Andreas From (S) gör sin första mandatperiod som kommunstyrelsens ordförande i Åsele och han slår fast att vindkraften numera ska räknas som en ny basnäring i kommunen.

-    I byggfasen är det till exempel lokala företag som får viktiga uppdrag och i driftfasen skapas stadigvarande arbetstillfällen i form av drift och underhåll.

Samtidigt betonar Andreas From vikten av att hitta en bra balans mellan olika intressen.

-    Vindkraften är mycket viktig för oss, men det är till exempel renskötselföretagen och turismen också. Därför är vi noga med att ta alla intressen i beaktning. Alla behövs! Men det ena ska inte utesluta det andra.
Andreas tar Fredrika som ett talande exempel på hur viktig vindkraftsatsningen är för bygden.

Vattenfall expanderar till exempel stort i Fredrika med sin servicedepå och behöver mer lokaler i Fredrika och när Vattenfalls bygge i Blakliden och Fäbodberget tar fart behövs ännu mer så där har kommunen möjliggjort att Vattenfall kan hyra hela det stora industrihus som Åsele kommun äger i Fredrika.

-    Och tack vare vindkraften har faktiskt elevunderlaget i Fredrika ökat så att skolan kan vara kvar och lanthandeln på samhället har fått ett uppsving. Därför hoppas och tror vi på fortsatt vindkraftexpansion och fler satsningar i Åsele kommun, säger Andreas From.

Erik Löfgren

Boendecampen ger jobb till lokala företag

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Just nu byggs boendecampen i Ramsele för vindkraftarbetarna vid bygget av Treblade Björkvattnets vindkraftpark. Bygget av boendecampen med baracker möjliggörs tack vare flera lokala företag som arbetar hårt i sommarvärmen.

I utkanten av Ramsele i nordvästra Sollefteå byggs just nu en tillfällig boendecamp av bostadsbaracker som ska härbärgera runt 150 till 200 vindkraftarbetare under sommaren och hösten vid bygget av Treblade Björkvattnets vindkraftpark med 33 vindkraftverk mellan Ramsele och Borgvattnet.

Arbetet med att uppföra boendecampen var förenat med en hel del förseningar och omtag under våren och försommaren vilket inneburit att det nu är extra febril verksamhet för att boendecampen ska bli färdig i tid.

Bosse Bergqvist är lokal samordnare för det danska företaget WMO Site Facilities och han lovordar de lokala företag som under några intensiva sommarveckor mitt under semesterperioden arbetar hårt för att boendecampen ska bli färdig i tid.

-    Just nu är tre företag från trakten som gör det här möjligt. Dels Ramsele Gräv & Schakt som ställer marken till förfogande, dels Mats Elektriska & Sollefteå Låsservice samt Rörmokar´n i Sollefteå AB. De gör en fantastisk insats samtidigt som jag är glad över att vi kan leja in lokala företag för de här uppdragen, säger Bosse Bergqvist.

Peter Wallgren från Mats Elektriska & Sollefteå Låsservice är arbetsledare på plats för elinstallationerna. Nästan hälften av företagets personalstyrka är på plats i Ramsele. Av företagets 12 anställda är fem på plats för uppdraget i Ramsele.

-    Det är snabba ryck som gäller. Vi har fått samla alla tillgängliga resurser och det är ungefär tre veckors intensivt arbete att få allt klart, konstaterar Peter Wallgren.

Han är glad över att de fått uppdraget av WMO Site Facilities, men sticker inte under stol med att han skulle önska att det blev ännu fler uppdrag kopplat till vindkraftsatsningarna.

-    Vi är glada över alla uppdrag, men vi hoppas naturligtvis att det blir ännu mer i framtiden!

Erik Löfgren
Bilden: Flera lokala företag möjliggör uppförandet av boendecampen i Ramsele, bland andra Mats Elektriska & Sollefteå Låsservice, Rörmokarn i Sollefteå AB och Ramsele Gräv & Schakt.
Foto: Mats Elektriska

Förstudie om vätgas från grön el inledd i Norrlands inland

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Inlandsbanan AB har tillsammans med Statkraft inlett en förstudie för att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet som syftar till att möjliggöra koldioxidfria transporter av tungt gods på Inlandsbanan. (Pressmeddelande)

Klimatförändringarna kan ses som vår tids största utmaning och det ställs allt högre krav på transportsektorn. På EU, nationell samt lokal nivå har höga transportmål satts upp men även samhället i stort efterfrågar idag nytänkande och hållbara transportlösningar.

Hållbara och koldioxidfria persontransporter behövs för att framtidssäkra besöksnäringen i Norrlands inland. Ett av målen är att utveckla en vätgasdriven tågvärmevagn för elkraftförsörjning av personvagnar som transporteras på exempelvis Inlandsbanan

Elektrifiering via vätgasdrivna bränsleceller är en möjlig hållbar och långsiktig lösning för drift på den nästan 110 mil långa oelektrifierade järnvägen Inlandsbanan. Genom att använda vätgasdrivna bränsleceller som energibärare till den elektriska driften, där vätgas framställs med elektrolys av överskottsenergi från grön el, avges inga koldioxidutsläpp eller andra avgasemissioner, endast ren vattenånga.

Förstudien som är indelad i två områden innebär att utvärdera och kartlägga tekniskt och ekonomisk genomförbarhet för detta, innan ett pilotprojekt genomförs.

Huvuddelen i förstudien handlar om att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet. Målet är att etablera gröna vätgasproduktionsanläggningar längs Inlandsbanan samt bygga upp en priskonkurrenskraftig logistiklösning för vätgas.

Andra delen ska utreda vätgasdrift för befintliga dieseldrivna järnvägsfordon. Målet är att utveckla ett vätgasdrivet framdrivningskoncept för befintliga dieseldrivna godslinjelok samt utveckla en vätgasdriven tågvärmevagn för elkraftförsörjning av personvagnar som transporteras på ej elektrifierad järnväg.

I projektgruppen finns representanter från Inlandsbanan AB och Statkraft, med stöd från konsulter inom vätgas och järnväg.

Projektledare är Pedro Raposo, utbildad kemiingenjör i Portugal som har lång erfarenhet av projektledning och specialistkunskaper i vätgas.

- Jag har jobbat med vätgas sedan 2008 och det är en beprövad teknik som har funnits sedan början på 1900-talet. Tyvärr finns det än idag en skepticism med användning av vätgas när det gäller säkerhet och kostnader. Jag ser skepticismen som en utmaning och möjlighet för att jobba vidare med kunskapsspridning och betona potentialen med vätgas säger Pedro Raposo.

Vätgas har en enorm potential inom transport, energi och industrisektorn.

- Det finns applikationer som många aldrig hört talas om. I det här projektet kan vi knyta ihop behovet av att storskaligt kunna lagra el med behovet av att framställa förnybara drivmedel. Det här är det största vätgasprojektet inom transportsektorn hittills och unikt i Sverige avslutar Pedro med.

Satsningen följer Inlandsbanans ambition om att skapa en prioriterad helt grön godskorridor genom halva Sverige utan koldioxidutsläpp.

- Inlandsbanan ABs uppdrag från ägarna är att arbeta för tillväxt i inlandet. Förutom skogen och gruvnäringen är upplevelseindustrin inlandets tunga basnäring. För att främja tillväxt i inlandets destinationer krävs miljövänliga och effektiva transportmöjligheter för gästerna från både nu starka och kommande marknader. Här är tåget med koldioxidfria transporter avgörande för inlandets attraktionskraft säger Peter Ekholm vd Inlandsbanan AB.

Även Statkraft, som är Europas största leverantör av förnybar energi har stora förhoppningar.

- Inom energibranschen ser nu vi betydande möjligheter och behov att kunna använda vätgas för energilagring av våra grönenergikällor, främst vind och sol, men även som bränsle i transportbranschen. Kombinationen av att kunna producera helt grön vätgas från förnyelsebar energiproduktion lokalt i inre Norrland, samt att konvertera tunga transporter som idag använder fossila bränslen till helt CO2 fria transporter är fantastisk. Projektet skapar stora möjligheter att transportera betydande volymer vätgas till södra Sverige på ett både miljömässigt och ekonomiskt sätt tillsammans med Inlandsbanan säger Per Rosenqvist, vd Statkraft Hydrogen Sweden AB.

Projektet förväntas bli klart under vintern 2020.

Fotot: Pedro Raposo, projektledare