Articles Tagged ‘Vindkraft,’

Arise genomför försäljning av Skaftåsens vindkraftpark i Härjedalen

Arise AB har idag ingått avtal med fonder förvaltade av Foresight Group LLP, en brittisk kapitalförvaltare inom infrastruktur och private equity, om avyttring av vindkraftprojektet Skaftåsen, 231 MW. Tillträde sker idag.

Transaktionen sker genom att aktierna i Skaftåsen Vindkraft AB (vilket innehar projekträttigheterna) överlåts av Arise AB till FW Skaftåsen BidCo AB, vilket kontrolleras av Foresight.

Arise kommer genom förvaltningsavtal ansvara för projektledning under byggnationen och förvalta för Foresights räkning när vindkraftparken är driftsatt.

Siemens Gamesa kommer att leverera 35 turbiner med en nominell kapacitet om 6,6 MW vardera från sin nya 5.X plattform. Byggnationen av Projektet har påbörjats och vindkraftparken förväntas tas i drift i slutet av 2021.

Daniel Johansson, VD, Arise AB:
”Vi är väldigt glada att introducera inte bara en ny stark investerare till den svenska marknaden i form av Foresight en ledande och oberoende kapitalförvaltare inom infrastruktur, men också den senaste spetsteknologin från Siemens Gamesa. Att introducera den här nya teknologin på den nordiska marknaden tillsammans med Siemens Gamesa och Foresight utgör en milstolpe för oss. Detta framgångsrika projekt bygger på starka relationer och ett gott samarbete från start till mål och vi ser fram emot att genomföra det tillsammans med våra välrenommerade partners”.

Daniel Cambridge, Senior Investment Manager, Foresight Group:
“Vi är väldigt nöjda med att offentliggöra vår första greenfield landbaserade vindkraftsinvestering i Sverige. Som en ledande internationell infrastrukturinvesterare är vi glada att i partnerskap med den erfarna utvecklaren, Arise, kunna lansera den senaste teknologin inom landbaserad tillsammans med Siemens Gamesa. Skaftåsenprojektet kommer att ge ett värdefullt bidrag till att uppfylla målen för förnybar energi och reduktion av växthusgasutsläpp, och även ge ett viktigt bidrag till lokalsamhället via den årliga peng som betalas till lokalsamhället, vilket ligger i linje med våra investeringskriterier för hållbara investeringar”.

Elintensiv industri kan bli ny basnäring i Jämtland

Östersund och Krokom ska bli målet för stora internationella investerare inom elintensiva industrier. Det är ett av syftena för The Power Regions nya projekt ”Hållbar elintensiv industri”.

The Power Region är ett initiativ som gemensamt drivs av Östersunds kommun, Krokoms kommun och Jämtkraft AB.

– Satsningen ger oss möjlighet att vara med och konkurrera om världens största etableringar. Vi är väl förberedda och har chans att etablera en ny innovativ basnäring i regionen, säger Anders Wennerberg, kommundirektör i Östersunds kommun.

Det 3-åriga projektet fick under torsdagen klart med sin finansiering. Strukturfondspartnerskapet prioriterade ansökan på 11,4 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), vilket betyder att den totala finansieringen på 22,8 miljoner kronor är i hamn. Sedan tidigare har Region Jämtland/Härjedalen tillstyrkt 6,6 miljoner kronor.

Projektet syftar till att skapa affärsmöjligheter för både befintliga och nya företag.

Etableringar förväntas öka
Behovet för etablering av elintensiva industrier väntas öka. Utöver fortsatt expansion inom datacenterbranschen ökar efterfrågan från andra branscher där uppbyggnaden av nya tillverkningsprocesser ställer höga krav på tillgänglig el och mark. Som exempel nämns nya fabriker för tillverkning av biobränslen, batterier, vätgas och kolfiber.

– Vi har redan mycket av infrastrukturen på plats. Hissmofors är till exempel en utmärkt plats för att utveckla regionens skogsindustri. Här finns elförsörjning, järnväg och väg, menar Björn Hammarberg, kommunalråd i Krokoms kommun.
Norden, i synnerhet Sverige, har visat sig mycket attraktivt för internationella investerare inom elintensiva industrier. De senaste åren har exempelvis Google, Amazon och Microsoft beslutat att bygga flera stora serverhallar i Mellansverige. Northvolt har beslutat bygga batterifabriker i Skellefteå och Västerås.

- Ett mycket starkt argument för etableringar av elintensiva verksamheter är den goda tillgången på förnybar energi. Vi har vattenkraften i grunden och vindkraften byggs ut. Just nu byggs 115 turbiner i länet med en investeringskostnad på dryga fyra miljarder kronor, säger Torbjörn Laxvik, projektledare vid Vindkraftcentrum.se.

Har vad som krävs
Det talas om effektbrist i stora delar av Europa. I The Power Region är utmaningen den motsatta med ett stort överskott av lokalt producerad förnybar elkraft.


– I ett internationellt perspektiv har Östersund och Krokom tillsammans med Jämtkraft ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande till elintensiv industri. Vi har låga elpriser, god tillgång till förnybar energi och dessutom ett av världens mest stabila elnät. Med detta erbjudande hoppas jag att Jämtkraft kan vara med och bidra till regionens utveckling, säger Erik Brandsma, vd Jämtkraft.

Enbart på datacentermarknaden förväntas årliga investeringar i storleksordningen 2,4 miljarder euro i de nordiska länderna till och med 2025.
I projektet ska regionala små och medelstora företag tillsammans med The Power Region utvecklas genom projektets aktiviteter. Regionens erbjudande ska marknadsföras för internationella investerare.


– Vi har nu en stark regional finansiering för att ta oss i in i nästa fas av utvecklingen. En ny projektorganisation ska formas och till att börja med söker vi en projektledare för omedelbar anställning, säger Magnus Lindgren, etableringsansvarig i Östersunds kommun.

Holmen bygger Blåbergslidens vindkraftpark i Skellefteå

Enligt ett pressmeddelande fattade Holmens styrelse igår beslut om att uppföra Blåbergsliden vindkraftpark på egen mark utanför Skellefteå. Investeringen uppgår till 1,3 miljarder och omfattar 26 vindkraftverk med en total effekt om 143 MW.

– För Holmen är etablering av storskalig vindkraft ett naturligt komplement till vår reglerbara vattenkraft. Det är också ett bra sätt att få ut mervärde från vårt skogsägande, samtidigt som tillskott av förnybar el är positivt för Sverige och för klimatet, säger Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen.

Den växande skogen och de förnybara produkter som produceras i Holmens industrier bidrar tillsammans med bolagets satsning på vindkraft till ett mer hållbart samhälle. Genom investeringen i Blåbergsliden ökar Holmen produktionen av förnybar energi med 35 % till drygt 1 600 GWh. Detta är ett betydande steg i utvecklingen av Holmens energiaffär. Som en naturlig följd tar Fredrik Nordqvist, affärsområdeschef Energi, plats i Holmens koncernledning.

– Energimarknaden i Europa är under omställning drivet av klimatfrågan. Politikerna har beslutat att fossilkraften i EU ska fasas ut och ersättas av förnybar energi. Som stor markägare har vi en unik möjlighet att utveckla vindkraftsprojekt i egen regi och när nu produktionskostnaden för vindkraft har sjunkit väsentligt tack vare den tekniska utvecklingen ser vi att vi kan få en bra avkastning på att investera i vindkraft, säger Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen.

Blåbergsliden uppförs i samarbete med leverantören GE Renewable Energy och förväntas tas i bruk mot slutet av 2021. Holmens ansökan för en vindkraftpark i närliggande Blisterliden är under prövning och tillstånd kan troligen erhållas under 2020. Parallellt förbereds tillståndsansökningar för ytterligare vindkraft på Holmens mark i södra och mellersta Sverige.

Fotot: Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen

Fotograf: Holmen/Ulla-Carin Ekblom

Tillväxtfrågor i fokus på vindkonferens

Strömsunds kommun har reviderat sin översiktsplan och ställer sig positiv till fortsatt utbyggnad i kommunen. I planen finns inga begränsningar för höjd på tornen utan hänsyn tas till att tekniken utvecklas så snabbt. Nedladdningsbara presentationer från konferensen längst ned i artikeln.

Positivt är att kommunen efter en period av ”sleeping mood” arbetat fram ett tillägg till översiktsplanen. I kommunen finns sju områden som är utpekade som riksintresse för vindkraft. Syftet har inte varit att peka ut flera områden utan markera att kommunen tar höjd för teknikutvecklingen och generationsskiften. Inte minst underlättar det när befintliga parker som till exempel Havsnäs turbiner behöver bytas ut till högre och kraftfullare verk. I gengäld kanske det inte kommer att behövs lika många verk som tidigare.


–Vi måste ha förmågan att anpassa oss till en föränderlig värld. Vi kan inte dra allt i långbänk. Det gäller att arbeta för att vindkraften gör så stor lokal nytta som möjlig, konstaterar Göran Bergström, kommunstyrelsens förste vice ordförande.
En enkät har legat till grund för beslutet. Den visar att en majoritet  säger sig inte vara störda av vindkraft oavsett avstånd till dem.

Strömsund är en av norrkommunerna i landet som har mest produktion av vindkraftsel. Vid årsskiftet 2018/2019 fanns 86 färdigbyggda och 67 under uppförande och fler är på väg. I det nya tillägget anges att avståndet till befintliga bostäder måste vara minst 1000 meter.

Tillväxtkonferensen i Strömsunds kommun, som bland många andra lockade branschföreträdare, entreprenörer politiker och elever från vindkraftsteknikerutbildningen på Hjalmar Strömerskolan, behandlade även vilka affärsmöjligheter som uppstår i kölvattnet på när vindkraften kommer till orten.

En camping växte fram
Att uppföra en vindkraftspark genererar ett antal arbetstillfällen på årsbasis i många olika branscher. En möjlighet som Marian Stranne från Görvikssjöns Camping tog. Det började med en förfrågan från Siemens om att få tillgång till ett antal gästnätter för deras ”vindkraftsrallare”. Idag har hon investerat åtta miljoner kronor på att bygga upp en camping med hus och kök som är flyttbara.


– Man måste våga satsa när man ska utveckla en camping. Kan man erbjuda fiber, wc/dusch och mat så blir alla nöjda. I början hade jag inte råd med element utan valde pelletskaminer som värmde upp kök och matsal. Hittills har ruljangsen gått bra, men jag har inte tjänat in investeringarna från 2017 då jag köpte mina sista campingstugor, säger Marian Stranne som snart tänker gå i pension.

Hon hade turen att göra affärer med en bank som trodde på henne, men den vanliga gången är att traditionella banker inte ger företag smålån. Kreditgivningsföretaget Garantia, som utvecklat en modell tillsammans med Vattenfall och Vindkraftcentrum underlättar för småföretag att ta lån inom spannet 50 000 – 300 000 kronor.

Erik Andersson på region Jämtland –Härjedalen berättade om ett pågående arbete att ge lokala och regionala företag möjlighet till lån med stöd från europeiska investeringsfonden. Modellen är under framväxt och kan bli ett komplement till Garantias utlåningsmodell.

Birdie Dahlberg

Presentationer
_____________________________________________________________________________________________

Strömsund - 10 år av vindkraft

Erfarenheter av vad storskalig vindkraft betyder för företagen, arbetstillfällen och skatteintäkter samt om framtiden med ny modern vindbruksplan som kan hantera
den snabba teknikutvecklingen tillsammans med invånare och företag.
- Göran Bergström, Strömsunds kommun

Klicka här för presentationen>>

_________________________________________________________________________________

Vasa Vinds etablering i Åskälen - Munkflohögen.
Användningen av 145 lokala företag i etableringsfasen. Långsiktiga jobb och möjligheter kopplade till Vasavinds tre vindkraftsparker i närområdet.

- Annette Eriksson, Vasa Vind
- Rolf Rubensson, Vasa Vind

Klicka här för presentationen>>

_________________________________________________________________________________

Digital affärsplattform öppnar upp för fler företag som vill in i vindkraftbranschen.
- Christer Andersson, Vindkraftcentrum

Klicka här för presentationen>>

_________________________________________________________________________________

Omöjligt för företag att låna i glesbygd? -  Inte längre.

Garantia kan omvandla vindkraftsåterbäring till riskvilligt kapital för småföretagare.
- Caroline Nyström, Garantia

Klicka här för presentationen>>

_________________________________________________________________________________

Elintensiva investeringar – serverhallar ger arbetstillfällen och kringindustri

- Magnus Lindgren, Power Region

Klicka här för presentationen>>

_________________________________________________________________________________

Regionalt garantiinstrument, borgensmöjligheter för SME-företag
Eric Andersson,Region Jämtland Härjedalen.

Klicka här för presentationen>>

_________________________________________________________________________________

WPS-koncernen, norrländskt företag för drift och underhållstjänster
Jonas Lundmark,WPS Sweden AB

Klicka här för presentationen>>