24 nya vätgastankstationer i Sverige

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Naturvårdsverket har beslutat att ge företaget REH2 investeringsstöd från Klimatklivet. De kommer få 355 miljoner kronor i stöd för att bygga 24 stycken vätgastankstationer.

Vätgasen till tankstationerna kommer att produceras med elektrolysör på plats vid varje vätgastankstation. Stationerna kommer att byggas modulära för att kunna byggas ut om efterfrågan ökar. 

År 2025 ska tankstationerna stå klara, de 24 tankstationerna kommer placeras längs det svenska vägnätet från Skåne till Norrbotten. 

– Vätgas är en växande teknik för att minska utsläppen i transportsektorn. Med infrastruktur på plats ges möjligheter för fler företag ställa om sina fordon, säger Nanna Wikholm i ett pressmeddelande, chef för Klimatklivsenheten för transporter på Naturvårdsverket.

Ny strategi för elektrifieringen av Sverige

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Regeringen har lagt fram sin elektrifieringsstrategi som ska skynda på utvecklingen. På tre år ska 67 åtgärder genomföras, bland annat om lokala ersättningar vid vindkraftsetableringar.

Egentligen presenterar inte strategin skarpa förslag som kan genomföras på någorlunda kort sikt. Dokumentet är i hög grad en sammanfattning av frågor som det redan arbetas med inom myndigheter och statsmakterna och partiväsende.

Som en utgångspunkt konstateras att landbaserad vindkraft i dag är det mest konkurrenskraftiga alternativet för ny elproduktion och att investeringsbeslut fattas utan subventioner: ”En fortsatt snabb utbyggnad av vindkraft förväntas de närmaste åren.”

För att göra det möjligt anger strategin ett samhällskontrakt som målbild, bygget av framtidens elsystem kan öka delaktighet och förankring hos lokalsamhällen och medborgare, är tanken. ”Alla som vill ska kunna bidra till klimatomställning och elektrifiering.”

Åtgärd 65 i strategin har rubriken: Stärkta incitament för kommuner vid etablering av vindkraft. Här sägs: ”Regeringen avser att utreda och återkomma med förslag på hur kommuner ska kunna ges incitament för utbyggnad av ny vindkraft. Utredningen kan föreslå hur de ekonomiska incitamenten, via statens budget eller från de berörda bolagen, kan stärkas.”

/TL

Länk till strategin: https://www.regeringen.se/48fc90/contentassets/8761973413204121b91d01089fbd1e91/ny-version-av-nationell-strategi-for-elektrifiering---en-trygg-konkurrenskraftig-och-hallbar-elforsorjning-for-en-historisk-klimatomstallning

Bilden: Khashayar Farmanbar, Energi- och digitaliseringsminister

Foto: Magnus Liljegren, Regeringskansliet

Omställningen av industrin visar sig nu i ökad elförbrukning enligt SVK

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Nya industrietableringar och serverhallar gör att Sveriges elförbrukning börjar att öka. Det visar Svenska kraftnäts nya rapport. 

Sveriges elförbrukning har under många år legat stabilt. Men nu när industrin börjar ersätta fossila bränslen med fossilfri el ökar elförbrukningen i Sverige. Svenska kraftnät har gjort en kortsiktig marknadsanalys för åren 2022–2026. De kan se att elförbrukningen förväntas öka från 142 TWh till 157–162 TWh till 2026.    

Sverige förväntas fortsatt vara en stor nettoexportör av el trots den ökade elförbrukningen, skillnaden mellan produktion och förbrukning förväntas ligga på ca 30 TWh årligen. Detta tack vare den omfattande utbyggnaden av vindkraft. 

Sedan hösten 2021 har elpriserna i Sverige varit höga ur ett historiskt perspektiv. Det är framför allt de höga priserna på olja, kol och gas på kontinenten som gjort att priserna höjts med också utsläppsrätter. Under perioden 2022–2026 förväntas årsmedelpriset minska i södra Sverige, elområde SE3 och SE4. Under slutet av perioden förväntas årsmedelpriset i SE1 och SE2 öka, detta beror på att industrins elanvändning där förvänts öka kraftigt.   

Rapporten finns att hämta här www.svk.se/om-oss/rapporter-och-remissvar/

/LK

Foto: Svenska Kraftnät Tomas Ärlemo

Vindkraft eller kärnkraft? | Bättre med vindkraft till havs? | Energi-TV Special | Del 4

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Trots att vindkraft har stöd i opinionen, blir det allt svårare att få igenom projekt när motståndet lokalt blir starkt och kommunpolitikerna tvekar.

Vissa menar att ny kärnkraft behövs som reglerkraft åt den vindberoende förnybara elen och att det därför inte behövs byggas mer vindkraft. I alla fall inte på land. Hur ser motståndet till den havsbaserade vindkraften ut? Samtidigt syns en stark utveckling i de kommuner som satsar på vindkraft. Etableringarna bidrar till inflyttning, företagsetableringar och innovationer samtidigt som kommunens ekonomi blir starkare. 

Så hur ser vägen framåt ut för energiomställningen? Medverkar gör Svensk Vindenergis vd Daniel Badman, Svensk Vindkraftförenings ordförande Jeanette Lindeblad och Energiföretagens ansvariga för vindkraft Lars Andersson.

Se Energi-TV special 4, Klicka här>>

Söderhamns kommun lägger veto mot två planerade offshore vindkraftparker

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Kommunfullmäktige i Söderhamns kommun har röstat för att använda det kommunala vetot mot två planerade vindkraftsetableringar. WPD offshore och Svea Vind Offshore är de två bolagen som ansökt om att bygga vindkraftsparkerna men som nu fått avslag. 

Den 31:a januari togs beslutet om att använda det kommunala vetot för WPD offshores ansökan om att bygga en vindkraftspark på Storgrundet och Svea Vind Offshores ansökan om en vindkraftspark på Gretas klackar 2.

De två vindkraftparkerna skulle ha tillfört mycket el till regionen, cirka 5,5 TWh per år. WPD offshores vindkraftsprojekt Storgrundet var planerat till 51 vindkraftverk cirka 11 kilometer från fastlandet. Vindkraftsprojektet Gretas Klackar 2 som Svea Vind Offshore ansökte om att bygga skulle ha bestått av 30- 62 vindkraftverk cirka 25 kilometer från fastlandet.